Πιστοποιητικό ΔΕΗ Πάτρα

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Ηλεκτρολόγος Πάτρα Ανδριόπουλος Ανδρέας. Πιστοποιητικό ΔΕΗ σε ανταγωνιστική τιμή. Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού της ΔΕΗ σε όλη την Αχαία για το ακίνητό σας.

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ είναι ένα νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1 Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο.

Το πιστοποιητικό ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 14 έτη.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο είναι:

Για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ.

Για την επανασύνδεση παλιάς παροχής.

Για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός.

Για αίτηση αύξησης της της παροχής.

Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου.

Δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.

Η ισχύς Ηλεκτρολογικού Σχεδίου για κάθε απαίτηση:

  • 14 χρόνια για κατοικίες
  • 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά)
  • 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά
  • 1 χρόνο για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking)
  • Το πιστοποιητικό που εκδίδεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα:
  • Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
  • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
  • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Ηλεκτρολόγος Πάτρα Ανδριόπουλος Ανδρέας.

Εγκατάσταση ρελέ διαρροής

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι αυτό της ασφάλειας από ηλεκτροπληξία.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα γίνεται επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, όταν η τιμή της έντασής του είναι πάνω από 50 mA.

Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή του κινδύνου είναι η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ στην είσοδο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ο Διακόπτης Διαρροής Έντασης (ρελέ) εγκαθίσταται στον γενικό πίνακα μιας οικίας.

Στην χώρα μας η ύπαρξή του είναι υποχρεωτική εδώ και χρόνια με προεδρικό διάταγμα.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να υπάρχει ρελέ διαρροής ρεύματος που να λειτουργεί σωστά.

Αν δεν υπάρχει κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του.

Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.